Oznaczeniem przedsiębiorstwa jest to, co indywidualizuje dane przedsiębiorstwo lub jego część. Dzięki oznaczeniu przedsiębiorstwo daje się odróżnić od innych przedsiębiorstw. Czymś innym jest firma, czyli oznaczenie samego przedsiębiorcy. Bardzo często jest tak, że firma przedsiębiorcy oraz nazwa przedsiębiorstwa są identyczne. Może się jednak zdarzyć i tak, że dany przedsiębiorca będzie prowadzić kilka różnych przedsiębiorstw i dla każdego wymyśli inną nazwę lub użyje innego symbolu. Przykładowo, spółka z o.o. czy Jan Kowalski może prowadzić kilka restauracji, sklepów czy hoteli i każde z nich nazwać inaczej.

Ograniczenia w zakresie oznaczenia przedsiębiorstwa wprowadza Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 roku. Zgodnie z artykułem 5 tej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Jak widać, oznaczenie przedsiębiorstwa to nie tylko jego nazwa, ale i symbol, godło czy skrót literowy. Użycie oznaczenia, wcześniej używanego zgodnie z prawem przez kogoś innego, może stanowić naruszenie przepisów o zakazie nieuczciwej konkurencji. Nie chodzi tu wyłącznie o oznaczenia zarejestrowane, ale i o takie które nie znalazły się w rejestrach, ale były używane. Nie można użyć nazwy, która wprawdzie nie jest zarejestrowana i nie widnieje na budynku czy w dokumentacji, jednak przyjęła się zwyczajowo.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: pub, który formalnie nazwany jest „pubem przy Świętojańskiej”, od lat funkcjonuje pod nazwą zwyczajową „pub u Skrzypka” – od pseudonimu jego właściciela. Przy wejściu do pubu wprawdzie wisi szyld z nazwą „pub przy Świętojańskiej”, ale nikt nie używa tej nazwy. Wszyscy kojarzą ten pub, jako „pub u Skrzypka”. Nazwanie nowego pubu, znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy „pubem u Skrzypka” może stanowić naruszenie przepisów o zakazie nieuczciwej konkurencji. Nazwa taka może wprowadzić klientów w błąd odnośnie tożsamości przedsiębiorstwa.

Jeżeli użycie oznaczenia już istniejącego nie wprowadza klientów w błąd, wówczas nie dochodzi do naruszenia przepisów, mimo że jeden z przedsiębiorców zaczął używać oznaczenia wcześniej. Pojawienie się „pubu u Skrzypka” na drugim końcu Polski, gdzie nikt nie kojarzy Skrzypka, a z okoliczności wynika, że oznaczenie przedsiębiorstwa nie może wprowadzić klientów w błąd, chociażby odnośnie ewentualnych powiązań między przedsiębiorcami, nie będzie naruszeniem zakazu nieuczciwej konkurencji.

Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony czynem nieuczciwej konkurencji, może m.in. żądać zaprzestania naruszeń, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia szkody, a nawet wydania osiągniętych przez nieuczciwego przedsiębiorcę korzyści. Oznaczając przedsiębiorstwo należy wyeliminować takie nazwy, znaki czy symbole, które mogą wprowadzić klientów w błąd. W przeciwnym razie można narazić się na odpowiedzialność z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.